Bijlagen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

1. Toelichting reserves en voorzieningen

Eens in de 4 jaar wordt een nota reserves en voorzieningen uitgebracht waarin het beleid wordt uiteengezet. In november 2019 is de 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023' vastgesteld. Voor alle bestemmingsreserves geldt dat het saldo van de reserve beschikbaar is voor de benoemde bestedingsdoelen. Voor een deel zijn de hierin opgenomen middelen reeds geoormerkt voor specifieke activiteiten. In deze bijlage is van iedere reserve en voorziening een detailoverzicht van het verloop in 2023 weergegeven, inclusief eventuele resterende oormerken.

Reserves

Algemene reserve (NR: A001)

De 'Algemene reserve' is noodzakelijk om te voorkomen dat bij incidentele tegenvallers ombuigingen op het bestaande beleid nodig zijn. Ook kan de reserve worden benut voor incidentele uitgaven waarvoor geen andere dekking beschikbaar is.

De gewenste omvang van de 'Algemene reserve' wordt bepaald door de beleidsuitgangspunten in de nota 'Risico en weerstandsvermogen 2021', waarbij het risicoprofiel van de provincie en de andere mogelijkheden die er zijn om eventuele tegenvallers op te vangen een rol spelen. Dit wordt jaarlijks in de paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' in begroting en jaarstukken toegelicht.

Voor de 'Algemene reserve' is daarnaast een ondergrens vastgesteld. Deze bedraagt 5% van de begrotingsomvang voor bestemming; met de begrotingsomvang wordt bedoeld het totaal van de geraamde c.q. verantwoorde lasten in het jaar waarop de bandbreedte van toepassing is. Hieraan wordt ultimo 2023 voldaan.

De 'Algemene reserve' wordt gevoed uit rekeningoverschotten, waaraan geen bestemming is gegeven en incidentele meevallers.

Voor de 'Algemene reserve' bestaat geen bestedingsplan, waardoor de 'Algemene reserve' in beginsel volledig als ‘vrije’ ruimte kan worden beschouwd voor de weerstandscapaciteit, een en ander behoudens eventuele aangebrachte oormerken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

A001  Algemene reserve

36.314

356

-10.608

26.062

8.963

Bij

Storting voorfinanciering aankoop vastgoed NLE (t/m 2023)

356

Af

Resultaatbestemming 2022

-8.301

Afroming weerstandsvermogen

-2.300

Vrijval onderzoek WUR OVP

-7

-10.608

Resterende oormerken per 31-12-2023

Autoleasemaatschappijen

8.963

Egalisatiereserve Personeel (NR: B003)

Dit betreft een gedelegeerde reserve waarvoor verplichtingen mogen worden aangegaan, alvorens de begroting te wijzigen. De verplichting dient te passen binnen het bestedingskader. De reserve wordt ingezet voor:

 • (tijdelijke) bovenformatieve formatieplaatsen;
 • tijdelijke dubbeling van een functie (voor maximaal 3 maanden);
 • personele knelpunten;
 • vervanging bij langdurige ziekte (langer dan zes maanden);
 • complexe personeelsdossiers en / of afvloeiingskosten;
 • organisatieontwikkeling;
 • kosten voortvloeiend uit reorganisatie bedrijfsvoering;
 • kosten voortvloeiend uit afspraken gemaakt in de cao.

Met ingang van 2017 worden de overschotten/tekorten op de personele budgetten voor medewerkerontwikkeling (inclusief POB), management development traject, duurzame inzetbaarheid en mobiliteit, en stelpost 'Versterking organisatie' bij de jaarrekening toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Deze bredere inzet van budgetten maakt een meer programmatische aansturing mogelijk, waardoor de budgetten beter worden benut en tijdelijk extra personeelslasten beter kunnen worden opgevangen. Hierdoor kan de directie voor wat betreft de personele budgetten beter inhoud geven aan haar verantwoordelijkheid om de bedrijfsvoering binnen de bestaande budgetten uit te voeren en zich daarbij te conformeren aan de cao.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B003  Personeel

4.302

1.215

-539

4.978

Bij

Reguliere storting

900

Restant budget 'Vitaliteit'

60

Restant budget 'Duurzame inzetbaarheid'

75

Restant budget 'trainees'

21

Restant budget 'medewerkersontwikkeling'

124

Restant budget 'MD traject'

34

1.215

Af

Tijdelijke bovenformatieve formatieplaatsen

-205

Doorontwikkeling organisatie

-201

Frictiekosten en transitievergoedingen

-127

Werkloosheidsuitkeringen

-5

-539

Bestemmingsreserve Monumentenzorg (NR: B008)

De reserve heeft tot doel om middelen beschikbaar te hebben om financiële bijdragen toe te kennen voor restauratie van rijksmonumenten, overeenkomstig het daarvoor vastgestelde beleid.
Tevens worden niet bestede middelen in enig jaar voor toevalsvondsten geoormerkt toegevoegd aan de reserve conform de nota 'Erfgoedprogramma'.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B008  Monumentenzorg

1.323

359

0

1.682

1.066

Bij

Reguliere storting

324

Toevalsvondsten

35

359

Resterende oormerken per 31-12-2023

Poldertoren

912

Toevalsvondsten

154

Totaal oormerken

1.066

Brede Bestemmingsreserve (NR: B009)

De reserve is ingesteld om projecten te realiseren / stimuleren die belang zijn voor de provincie en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de provincie en niet passen bij het karakter van andere reserves.

Voor een beroep op deze reserve zijn de volgende randvoorwaarden gesteld:

 • het gaat om – veelal grootschalige – projecten met substantiële effecten, uitstraling en betekenis voor Flevoland;
 • op deze reserve wordt geen beroep gedaan op grond van het feit dat bestaande budgetten of andere reserves niet toereikend zijn;
 • het gaat niet om onderwerpen die in de reguliere begroting thuishoren omdat zij met een zekere regelmaat voorkomen;
 • het gaat om publieke zaken waarvan nadrukkelijk een multipliereffect mag worden verwacht.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B009  Brede Bestemmingsreserve

79.195

18.396

-20.170

77.421

48.144

Bij

Afroming weerstandsvermogen Programmabegroting 2023

2.300

Resultaatbestemming fonds Loon & Prijsontwikkeling

2.200

Resultaatbestemming MSNF

3.000

Resultaatbestemming weerbaarheid kleine gemeente

400

Vaststelling Fractievergoedingen 2022

198

Vaststelling Fractievergoedingen 2023 (eerste kwartaal)

12

Batavialand

300

Reguliere storting

1.753

Resultaatverdeling Slotwijziging 2023

1.241

Vrijval oormerk 'Nieuw Beleid nieuw college 2023'

6.993

18.396

Af

Kapitaallasten en exploitatie FoodForum

-52

Batavialand -> storting kapitaallasten

-2.000

Batavialand -> subsidies

-209

Motie Koerhuis

-506

Project 'Digitalisering Statenwerk'

-16

Krachtige samenleving

-375

Bestuurlijke vernieuwing

-54

Cofinanciering Leader

-235

Stikstof maatregelen

-125

Human Capital agenda (corona)

-94

Juridische kosten Oostvaardersplassen

-97

Sportbeleids Flevoland Sportief Vooruit

-250

Energienoodfonds

-8

Energie Expertise Centrum Flevoland

-500

Waterstofeconomie

-40

Waterprogramma

-73

Uitvoering bodemtaken

-152

Nieuw economisch beleid (ongeoormerkt)

-2.402

Nieuw economisch beleid (oormerk)

-4.548

Dotatie POP3 2022

-118

Derving opbrengsten OV (corona)

-155

Oekraïne noodfonds

-716

MSNF

-3.000

Wind

-111

Versnelling van CO2 reductie b&o infrastructuur

-500

Poort Lelystad

-1.869

Cybersecurity bruggen en sluizen

-75

Luchthavenfonds

-125

Storting in reserve afschrijving Batavialand

-300

DE-on Negatieve Eigen Vermogen 2023

-1.930

Duurzaamheid PN22-25

500

Stikstof maatregelen

-35

-20.170

Resterende oormerk per 31-12-2023

Achtervang lening De-on

5.720

Kredietfaciliteit MKB Doorstartfonds

163

Project 'Digitalisering Statenwerk'

210

Verbreding sluizen Kornwerderzand

2.500

Stimuleringsbudget initiatieven verduurzaming OV

500

Nationaal Park Oostvaardersplassen

219

Wereld erfgoed Schokland

500

NP Nieuw Land (Poort Lelystad)

1.000

Uitwerking Nota Natuur: verrassend Groen

375

Hoogwaardig OV Luchthaven

1.000

GLB-pijler 1 (POP3)

570

Digicity

2.000

Risicoreservering Groeifonds

1.000

Oostvaardersoevers

4.000

Batavialand

2.065

Krachtige samenleving: Zorgtafel

100

Stikstof maatregelen

4.551

Landschapsvisie

611

Derving opbrengsten OV (corona)

2.095

Human Capital Agenda: klimaatopgave

120

Omgevingswet

293

Onderzoek levensbestendig wonen

78

Luchthavenfonds

125

Motie Koerhuis

986

Flevokust Haven

295

Waterprogramma

667

Waterstofeconomie

213

Wind

1.639

Duurzaamgebr. Flevolandse Ondergrond

408

MITC

6.000

Bestuurlijke Vernieuwing

146

Coronaondersteuning (amendement)

1.813

Oekraïne noodfonds (amendement)

47

Toezichthouders stikstof

352

Zon op dak / netcongestie

600

Energieweerbaarheid

500

Duurzaam circulair inkopen

650

Aanleg van een vooroever

2.000

Stikstof procesgelden

540

Flevoland energie noodfonds

1.493

Totaal oormerken

48.144

Uitvoeringsreserve Sport (NR: B011)

Het doel van deze reserve betreft het versterken van provinciale maatschappelijke waarden van sport.

De reserve ondersteunt de uitvoering van het sportbeleid door bijdragen te verstrekken aan grote sportevenementen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B011 Sport

143

0

0

143

Uitvoeringsreserve Zuiderzeelijngelden (NR: B016)

De reserve wordt gebruikt voor de uitvoering van het 'ZZL-programma'. Dit programma omvat de realisatie van projecten tot verbetering en versterking van de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van provincie Flevoland, die kunnen worden gezien als compensatie voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn. De reserve blijft in stand tot de daarmee te realiseren projecten zijn afgerond, daarna kan de reserve worden opgeheven.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B016  Zuiderzeelijngelden

11.342

0

-549

10.793

10.777

Af

Provinciale bijdrage projecten ZZL

-549

-549

Resterend oormerk per 31-12-2023

Luchthavenfonds

274

Provinciale bijdrage Maritieme Servicehaven NF

5.810

Provinciale bijdragen overige projecten ZZL/NF

4.693

Totaal oormerken

10.777

Egalisatiereserve Technische bijstand Europa (NR: B017)

Voor de uitvoeringskosten van de Europese programma’s zijn middelen beschikbaar gesteld, genaamd ‘technische bijstand’. Dit betreft salariskosten (inclusief overhead), accountantskosten en overige (declarabele) kosten. Deze uitvoeringskosten hebben geen gelijkmatig verloop. Met deze egalisatiereserve kunnen de schommelingen in de kosten van Technische Bijstand in een verantwoordingsjaar worden opgevangen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B017 Technische bijstand Europa

686

0

-97

589

Af

Egalisatie Technische bijstand Europa

-97

-97

Bestemmingsreserve Procesgelden gebiedsontwikkeling (NR: B025)

Voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s is gekozen om de benodigde expertise in te huren, in plaats van het uitbreiden van de formatie. De reden daarvan is dat de vraag naar inzet en expertise afhankelijk is van de fase waarin een gebiedsprogramma zich bevindt. Omdat er vraaggericht wordt ingehuurd is er sprake van een ongelijkmatig verloop van de proceskosten voor de gebiedsprogramma’s. Het doel van de reserve is het jaarlijks beslag op de begroting te egaliseren.

Voor elke gebiedsontwikkeling wordt een bestuursopdracht door PS vastgesteld, waarbij inzicht wordt gegeven in de uitgaven die voor de gebiedsontwikkeling zullen worden gedaan.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B025  Procesgelden gebiedsontwikkeling

1.218

900

-873

1.246

Bij

Reguliere storting

900

900

Af

Regiodeal NF 2023

-2

Flevokust Haven 2023

-15

MITC 2023

-255

Markermeer - IJmeer 2023

-51

Oostvaardersoevers 2023

-36

Lelystad Airport 2023

-75

MSNF 2023

-304

Batavialand

-85

Procesgeld MITC

100

Overige gebiedsprogramma's

-150

-873

Uitvoeringsreserve POP (NR: B027)

De reserve heeft als doel in enig jaar niet bestede middelen voor cofinanciering van het 'POP3-programma' beschikbaar te houden voor latere jaren. De provinciale cofinanciering en uitvoeringskosten voor het 'POP3-programma' zijn gelijkmatig over de jaren verdeeld. De feitelijke inzet hiervan wisselt echter van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en declaratie door derden.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B027  POP

9.549

500

-1.987

8.061

1.610

Bij

Lagere storting POP3

-430

Storting voor POP3+ (transitieperiode)

930

500

Af

Provinciale cofinanciering voor het programma 'POP3'

-1.492

Uitvoeringskosten POP3/RVO

-659

Bijdrage uitvoeringskosten 2023 POP3

164

-1.987

Resterend oormerk per 31-12-2023

  Uitvoeringskosten POP3

1.610

Totaal oormerken

1.610

Bestemmingsreserve Bodem (NR: B029)

Het doel van de reserve is het inzetten van middelen (€ 1,8 mln.) voor onder andere gebiedsprocessen, ABW en het ontwikkelen van pilots rond bodemdaling, bodemkwaliteit en meervoudig ruimtegebruik om de bodemkwaliteit te waarborgen en een geïntegreerde benadering ontwikkelen voor de gebiedsontwikkeling in gebieden met bodemdaling.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B029 Bodem

1.583

0

-191

1.392

1.392

Af

Pilot Bodem conform Coalitieakkoord 2019-2023

-191

-191

Resterende oormerken per 31-12-2023

Bodemdaling conform Coalitieakkoord 2019-2023

867

Pilots grondgebruik (PN22-26)

525

Totaal oormerken

1.392

Uitvoeringsreserve Cofinanciering EU-projecten 2014-2020 (NR: B031)

Het doel van de reserve is om de provinciale cofinanciering voor de projecten uit het 'Europese programma 2014-2020' gelijkmatig ten laste van de begroting te laten komen. De reserve wordt primair ingezet voor de cofinanciering van projecten en de uitvoering van eigen projecten, in het kader van het 'Europese programma 2014-2020'. Daarnaast worden eventuele oninbare vorderingen uit de reserve gedekt en vervult de reserve een rol bij het afdekken van het risico dat de Europese commissie de gedeclareerde programmakosten niet volledig vergoedt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B031 Cofinanciering EU-projecten 2014-2020

2.602

900

-354

3.147

Bij

Reguliere storting

900

900

Af

Saldo projectlasten en -baten van Powerparking

-98

Saldo projectlasten en -baten van Circulair Water

-155

Saldo cofinanciering Kansen voor West en Interreg

-101

-354

Bestemmingsreserve Nieuwe Natuur (NR: B032)

De in de reserve beschikbare middelen worden ingezet voor de realisatie van het programma 'Nieuwe Natuur' en de afwikkeling van het voormalig Oostvaarderswold. Om het inzicht te verbeteren in de nog beschikbare middelen voor het programma is hiervoor een afzonderlijke reserve ingesteld.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B032 Nieuwe natuur

5.757

0

-1.379

4.379

Af

Projecten 'Nieuwe Natuur' gronden

-1.239

Procesgelden

-140

-1.379

Egalisatiereserve activering vervangingsinvesteringen (NR: B033)

Op basis van de 'Koepelnota integraal infra beheer' is een totaal dekkingsarrangement gemaakt voor
de kosten van infrabeheer (jaarlijks onderhoud, niet jaarlijks onderhoud en vervangingsinvesteringen) voor de komende jaren. Daarbij worden de vervangingsinvesteringen geactiveerd, waarbij de kapitaallasten (‘de stille lasten’) worden gedekt uit het beschikbare budget voor de stille lasten (€ 4,5 mln. per jaar vanaf 2014). Dit betekent dat er in de eerste jaren ruimte binnen het stille lasten budget ontstaat, die in latere jaren nodig is om de oplopende kapitaallasten te dekken. Deze egalisatiereserve is bedoeld om de lasten van het infrabeheer in latere jaren te kunnen dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B033 Egalisatiereserve activering vervangingsinvestering

18.245

902

0

19.147

Bij

Resultaatbestemming egalisatiereserve kapitaallasten VVI

902

902

Bestemmingsreserve Almere 2.0 (NR: B035)

Het doel van de reserve is om de voor het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) beschikbare provinciale bijdrage beschikbaar te houden totdat deze op basis van gehonoreerde projecten tot besteding komt. Bestedingen ten laste van de reserve 'Almere 2.0' zullen plaatsvinden op basis van door PS vastgestelde jaarprogramma’s voor het FVA (incl. eventuele tussentijds vastgestelde wijzigingen).

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B035 Almere 2.0

273

6.700

-6.750

223

Bij

Reguliere storting

6.700

6.700

Af

Bijdrage FVA Jaarprogramma 2020 (Algemeen)

-6.700

Aanvulling Waterlab

-50

-6.750

Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur (NR: B036)

Door de egalisatiereserve 'Jaarlijks onderhoud Infrastructuur' kunnen overlopende activiteiten in het daaropvolgende jaar worden gedekt. Het maximale saldo is € 0,75 mln. In geval van volledige uitputting van de jaarlijkse begrotingspost 'Jaarlijks Onderhoud' wordt de reserve gebruikt om de verdere kosten van het jaarlijks onderhoud te dekken.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B036 Egalisatiereserve jaarlijks onderhoud Infrastructuur

750

0

-181

569

Af

Onttrekking reserve 'JO Infrastructuur'

-181

-181

Egalisatiereserve Mobiliteit (NR: B037)

Het doel van de reserve is het egaliseren van de lasten voor openbaar vervoer, bereikbaarheid (verkeers- en mobiliteitsmanagement, alsmede infrastructurele projecten) en verkeersveiligheid. Dit draagt bij aan een stabiel begrotingsbeeld, maakt het mogelijk om het beleid op lange termijn te waarborgen en te verbeteren en om de hiervoor benodigde middelen beschikbaar te houden. De voeding bestaat uit in het verleden aan het provinciefonds toegevoegde structurele middelen voor verkeer en vervoer en is bedoeld ter dekking van eerdergenoemde lasten. De reserve draagt bij aan de ambities in het programma 'Mobiliteit en Ruimte' dat jaarlijks wordt geactualiseerd bij de begroting.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B037 Mobiliteit

113.624

7.492

0

121.116

12.625

Bij

Reguliere storting Mobiliteitsmiddelen uit Provinciefonds

6.086

Onderuitputting 'Openbaar vervoer' 2023

568

Onderuitputting 'Mobiliteit en verkeer' 2023

82

Onderuitputting 'Deltaplan NN - Lelylijn' 2023

50

Onderuitputting 'Investering provinciale infra' 2023

706

7.492

Resterende oormerken per 31-12-2023

Bijdrage N50

750

Bijdrage busbanen Almere

9.375

Fietsmaatregelen (Coalitieakkoord 2019-2023)

2.500

Totaal oormerken

12.625

Egalisatiereserve Beheer en ontwikkeling natuur (NR: B038)

Het doel van de reserve is de realisatie van projecten en het uitvoeren van beheermaatregelen in het kader van de decentralisatie van het 'Natuurbeleid'. De reserve zorgt ervoor dat de verschillen in kasuitgaven tussen de jaren worden geëgaliseerd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B038 Beheer en ontwikkeling natuur

12.172

778

-5.558

7.392

431

Bij

Reguliere storting conform begroting

470

Onderuitputting natuur

308

778

Af

Projectplan grazig deel

-2.136

Natura 2000

-627

bijdrage Natuurinclusief

-2.000

Subsidie faunabeheereenheid

-97

Subsidie Landschapsbeheer

-200

Natuurinclusief na-isoleren

-104

Faunaschade

-394

-5.558

Resterende oormerken per 31-12-2023

  Natuurinclusief na-isoleren

431

Totaal oormerken

431

Uitvoeringsreserve Doorgeschoven Activiteiten (NR: B040)

Doel van deze reserve is het overhevelen van niet bestede budgetten voor specifieke activiteiten die over de jaargrens heen schuiven. Het gaat daarbij uitsluitend om doorgeschoven middelen voor activiteiten waarvoor geen specifieke bestemmingsreserves zijn ingesteld. Indien dit laatste wel het geval is, vindt eventuele overheveling plaats via de daarvoor geëigende reserves.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B040 Doorgeschoven activiteiten

1.853

525

-1.153

1.225

1.225

Bij

Subsidieregeling Circulaire Economie

150

Media Beeldvorming

150

SMWF / Verkenning Flevoland 2050

125

Toezichthouders buitengebied

100

525

Af

Actieplan geluid / SWUNG

-50

Entreegebouw Waterloopbos

-95

Toezichthouders buitengebied

-111

Subsidie Circulaire economie

-420

Waterproblematiek

-110

Versnelling Flexwonen

-250

Waterproblematiek (Resultaatbestemming 2021)

-93

Waterproblematiek (Resultaatbestemming 2022)

-24

-1.153

Resterende oormerken per 31-12-2023

Media Beeldvorming

150

Programma Circulaire Economie

150

Subsidieverlening verbetering geluid

700

Actualisatie omgevingsvisie

125

Actualisatie Omgevingsverordening

100

Totaal oormerken

1.225

Egalisatiereserve Economisch Programma (NR: B043)

Het Economisch Programma 2023-2028 is de uitwerking van de Economische Visie 2030 ‘Investeren in de kapitalen van de toekomst’. Visie en programma vormen samen het Flevolands economisch beleid dat bestaat uit vier programmalijnen: 1) verdienvermogen mkb, 2) menselijk en sociaal kapitaal, 3) toekomstbestendig bedrijfsleven, en 4) ruimtelijk-economische ontwikkeling. De reserve is gevoed bij vaststelling van het beleid en wordt ingezet ter dekking van incidentele budgetten. Indien in enig jaar de begrote uitvoeringskosten niet volledig worden besteed, worden deze aan het eind van het jaar toegevoegd aan de reserve 'Economisch Programma', zodat deze beschikbaar blijven voor de doelstellingen van het economisch programma. Voeding met additionele middelen geschiedt nadat Provinciale Staten daarmee instemmen.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B043 reserve Economisch Programma

8.074

8.159

-2.243

13.991

12.426

Bij

Economisch programma 2023-2028, programmalijnen 1 en 2

6.950

Uitvoering MIT-regeling 2023 (F25)

485

Subsidievaststelling IBF 2019-2021

250

Niet-bestede middelen Economie 2023

474

8.159

Af

Internationalisering (oormerk)

-145

Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt (oormerk)

-103

Scholingsfonds (oormerk, ter dekking bestedingen)

-51

Scholingsfonds (oormerk, vrijval t.g.v. rekeningresultaat)

-265

Netwerkversterking ondernemers (oormerk)

-9

Internationaal ondernemerschap (oormerk)

-245

Uitvoering economisch beleid t.l.v. ongeoormerkt deel

-1.289

Uitvoering MIT 2022

-52

Uitvoering MIT 2021

-84

-2.243

Resterende oormerken per 31-12-2023

Internationaal Ondernemerschap

560

Human Capital Agenda/Arbeidsmarkt

1.291

Internationalisering

135

(Ondernemers) cultuur

40

Monitoring en onderzoek

50

Verdienvermogen mkb

6.950

Menselijk en sociaal kapitaal

2.400

Risicoreservering Groeifonds Flevoland (CA 2019-2023)

1.000

Totaal oormerken

12.426

Uitvoeringsreserve Duurzame energie (NR: B044)

Het doel van de reserve is het uitvoeren van projecten binnen de opgave 'Duurzame Energie'. Aan de reserve 'Duurzame Energie' worden onttrekkingen gedaan voor projecten zoals 'expertise centrum', 'initiatieven energietransitie', actieplan 'Het Goede Voorbeeld' en 'zon voor asbest' waarmee PS hebben ingestemd.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B044 Duurzame energie

2.055

447

-661

1.841

1.486

Bij

Niet bestede middelen Duurzaamheid en energie 2022

162

Regionale Energie Strategieën

285

447

Af

Uitvoeringskosten klimaatakkoord 2023

-115

Besteding Regionale Energie Strategieën 2023

-93

Besteding Regionale Energie Strategieën 2023

-137

Expertise warmtenet

-77

Subsidieregeling 'Van asbest naar duurzaam dak 2021'

-50

Het Goede Voorbeeld

-68

Aanpak grootste gasverbruikers Flevoland

-96

Subsidie Platform Energiecoöperatie Flevoland 2022

-24

-661

Resterende oormerken per 31-12-2023

Zon op dak / netcongestie

300

Actieplan 'Het Goede Voorbeeld'

140

Ontwikkeling wamtenet

187

Aanpak grootste gasverbruikers Flevoland

54

Subsidie energie coöperatie

6

Regionale energie Strategie

799

Totaal oormerken

1.486

Uitvoeringsreserve Regiodeal Noordelijk Flevoland (NR: B045)

Het doel is het reserveren van de middelen, de rijksbijdrage en (provinciale) cofinanciering, voor de uitvoering van het 'Regiodeal programma'. De rijksbijdrage en de regionale cofinanciering zullen worden besteed aan het realiseren van de doelen die benoemd zijn in de Regiodeal, gericht op het toekomstbestendig maken van het Maritiem Cluster op Urk, de verduurzaming van de IJsselmeervisserij en het verzilveren van het groeipotentieel van Noordelijk Flevoland verbonden aan smart mobility. Het kader voor de besteding is vastgelegd in de Regiodeal.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B045 Regiodeal Noordelijk Flevoland

4.059

0

-329

3.730

3.730

Af

Gerealiseerde kosten Regiodeal 2023

-329

-329

Resterende oormerken per 31-12-2023

MCU-Innovatie

3.538

MCU-Talent

192

Totaal oormerken

3.730

Uitvoeringsreserve Fonds Culturele ontwikkeling (NR: B046)

De reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het Flevolands 'Fonds culturele ontwikkeling'. Doelstellingen van dit fonds zijn het versterken van het makersklimaat en het ondersteunen van instellingen en makers bij de aanpassingen die nodig zijn om goed te kunnen opereren in de periode na corona.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

Oormerk

B046 Fonds culturele ontwikkeling

3.134

33

-659

2.508

410

Bij

Reguliere storting

33

33

Af

Uitvoering fonds Culturele ontwikkeling

-659

-659

Resterende oormerken per 31-12-2023

  Impuls Land Art

410

Bestemmingsreserve Krachtige samenleving (NR: B047)

De reserve wordt onder andere ingezet voor de uitvoering van het programma 'Krachtige samenleving'. De ambitie is om een bijdrage te leveren aan een hoger opleidingsniveau, minder armoede, betere gezondheid, meer sociale veerkracht, een hogere participatiegraad en een beroepsbevolking die beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B047 Krachtige Samenleving

947

375

-405

918

Bij

Storting zorgtafel (vanuit BBR)

375

375

Af

Programma 'Krachtige Samenleving'

-405

-405

Bestemmingsreserve Vitaal platteland (NR: B048)

De reserve wordt ingezet voor de uitvoering van het programma 'Leefbaar Platteland'. Met dit programma wil de provincie een bijdrage leveren aan de leefbaarheid op het platteland en daarmee aan de versterking van de positie van de bewoners. Daarmee wil ze bijdragen aan een 'Krachtige Samenleving', een samenleving waarin de toekomst van de Flevolander centraal staat.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B048 Vitaal platteland

1.634

0

-419

1.215

Af

Realisatie 'Vitaliteit platteland'

-419

-419

Egalisatiereserve Informatiestrategie (NR: B049)

In de samenleving is een ‘digitale transformatie’ gaande; dit heeft de komende jaren de nodige impact op de digitalisering en informatievoorziening van de provincie’. Om deze de komende jaren op het juiste niveau te brengen en te houden heeft GS de ‘Informatiestrategie 2021-2024’ (voor de thema’s 'Data', 'Dienstverlening', 'Bedrijfsvoering', 'Innovatie' en 'Medewerker') vastgesteld. Voor elk van deze thema’s wordt een groot aantal projecten en activiteiten gerealiseerd die een langere doorlooptijd hebben. De duur en kosten per jaar wisselen naar verwachting sterk, waar de inzet van een egalisatiereserve een oplossing voor kan bieden. De reserve kan worden aangewend in jaren waarin er een tekort op de programmakosten ontstaat en worden aangevuld in de jaren waarin een begrotingsoverschot ontstaat.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B049 Informatiestrategie

148

512

0

659

Bij

Overschot informatievoorziening aan informatiereserve

512

Uitvoeringsreserve Flevoland Natuurinclusief (NR: B050)

De reserve wordt onder andere ingezet voor de uitvoering van het programma 'Flevoland Natuurinclusief'. Dit programma is in 2021 opgesteld en bevat in ieder geval de volgende onderdelen:
• 'Actieplan Biodiversiteit';
• 'Bossenstrategie';
• 'Vermaatschappelijking natuur';
• 'Exotenbestrijding';
• 'Natuurmaatregelen stikstof'.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B050 Flevoland Natuurinclusief

2.048

2.134

-1.105

3.077

Bij

Bijdrage vanuit Beheer ontwikkeling natuur

2.000

Bijdrage biodiversiteit Lelystad Airport

100

Afwikkelingsverschil subsidie biodiversiteit

34

2.134

Af

Actieplan Biodiversiteit

-966

Bossenstrategie

-131

Vermaatschappelijking

-8

-1.105

Egalisatiereserve Afschrijvingslasten Batavialand (NR: B051)

De reserve heeft als doel het dekken van de afschrijvingslasten die ontstaan door activering van de investeringen in het vastgoed Batavialand als gevolg van de doorontwikkeling. De reserve wordt gevoegd door een incidentele storting van € 2,3 mln. bij het instellen van de reserve waarvan:
€ 2 mln. vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve', oormerk 'Batavialand'; en
€ 0,3 mln. vanuit de 'Brede Bestemmingsreserve', ongeoormerkt deel. Dit betreft het niet ingezette oormerk 'Batavialand 2022' binnen de stelpost 'Nieuw Beleid'.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B051 Afschrijvingslasten Batavialand

0

2.300

0

2.300

Bij

Besluitvorming doorontwikkeling (vanuit oormerk)

2.000

Besluitvorming doorontwikkeling (vanuit ongeoormerkt deel)

300

2.300

Bestemmingsreserve GLB (NR: B052)

De reserve wordt ingesteld bij de begroting 2023 om provinciale cofinanciering beschikbaar te hebben voor de uitvoering het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid GLB-NSP 2023 -2027, alsmede uitvoeringskosten. Het GLBNSP is het vervolg op de programmaperiode van POP3. De reserve heeft als doel middelen voor cofinanciering en uitvoeringslasten voor het GLB-NSP 2023-2027 beschikbaar te hebben. De feitelijke inzet van de middelen wisselt van jaar tot jaar, vanwege de relatie met de voortgang en de declaraties door derden. In 2023 is een initiële storting opgenomen in de begroting van € 7,75 mln. Daarnaast is de jaarlijkse storting in de reserve POP3 gekoppeld aan de nieuwe GLB reserve, waardoor de reserve POP3 niet meer met de bedrag wordt gevoed.
Bij PS-besluit van 13 december 2023 is besloten de bestemmingsreserve te wijzigen in een uitvoeringsreserve.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B052 GLB

0

8.180

0

8.180

Bij

Doorontwikkeling

8.180

8.180

Egalisatiereserve MSNF (NR: B053)
De reserve is ingesteld als onderdeel van de besluitvorming over de Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland. Voor de besluitvorming over de Jaarstukken 2022 zijn Provinciale Staten gevraagd om € 3 mln. van het positieve resultaat te bestemmen voor het project MSNF. Deze aanvullende middelen zijn nodig als gedeeltelijke dekking van de hogere lasten die het gevolg zijn van de toegenomen investeringsomvang en de rentelasten. Hiermee wordt bijgedragen aan het terugbrengen van de terugverdientijd en wordt het risicoprofiel van de ontwikkeling beter beheersbaar.

Het doel van deze reserve is het dekken van de kapitaallasten (financiering en afschrijving) in de aanloopfase van het project. De kapitaallastenzijn het gevolg van de activering van de investeringen in het vastgoed MSNF en de projectfinanciering.

Bedragen x € 1.000

1/1

Bij

Af

31/12

B053 MSNF

0

3.000

0

3.000

Bij

Resultaatbestemming 2022 MSNF

3.000

3.000

Voorzieningen

Grondwaterbeheer (NR: V005)

De voorziening is bestemd voor het egaliseren van jaarlijkse verschillen tussen uitgaven wegens grondwaterbeheer (inclusief schadevergoedingen) en inkomsten uit de grondwaterheffing. De bestedingsdoelen van de grondwaterheffing vloeien voort uit de Waterwet (voorheen de Grondwaterwet), artikel 7.7. De doelen zijn maatregelen om nadelige effecten van grondwateronttrekkingen te compenseren, onderzoekingen ten behoeve van het grondwaterbeleid, het grondwaterregister en schade in verband met onttrekkingen. Ook het met deze taken belaste personeel kan betaald worden uit de grondwaterheffing. Besteding aan andere doelen is niet toegestaan. De voorziening wordt gevoed uit de opbrengsten van de grondwaterheffing, voor zover die niet in het jaar van ontvangst zijn besteed.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V005  Grondwaterbeheer

473

30   

0

503

Af

Egalisatie grondwaterbeheer 2023

30

30

Niet-jaarlijks onderhoud provinciehuis (NR: V011)

De voorziening is bedoeld om het provinciehuis inclusief de daarin aanwezige installaties in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan dat op 10 november 2021 door PS is vastgesteld betreft de periode 2022-2026. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V011 NJO provinciehuis

2.218

472

-814

1.875

Bij  

Reguliere storting

472

472

Af

Uitvoering onderhoud 2023 volgens onderhoudsplan

-814

-814

Niet-jaarlijks onderhoud infrastructuur (NR: V025)

De voorziening is bedoeld om het provinciaal wegen- en vaarwegennet voor een lange periode in stand te houden; daarvoor is periodiek groot onderhoud nodig. Op basis van inspecties en rekening houdend met de aspecten bereikbaarheid, verkeersveiligheid en staat van onderhoud worden meerjaren onderhoudsprogramma’s opgesteld. Op basis hiervan wordt de jaarlijkse dotatie en onttrekking bepaald. De meerjaren onderhoudsprogramma’s worden éénmaal per vijf jaar aangeboden aan PS. De uitwerking vindt plaats in het jaarlijks op te stellen 'Meerjarenprogramma Beheer en Vervanging Infrastructuur (MBVI)'.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V025 NJO infrastructuur

13.617

14.079

-11.919

15.778

Bij

Reguliere storting

14.079

14.079

Af

Uitvoering onderhoud 2023 volgens onderhoudsprogramma’s

-11.919

-11.919

Niet-jaarlijks onderhoud vestigingen (NR: V043)

De voorziening is bedoeld om de vestigingen, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een opgesteld meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode (max. 40 jaar) een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.
Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld. Het huidige plan betreft de periode 2022-2026. In het plan is inzichtelijk gemaakt op welke onderdelen voor het niet-jaarlijks onderhoud in die periode kosten zullen worden gemaakt.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V043 NJO Vestigingen

511

100

-130

481

Bij

Reguliere jaarlijkse storting

100

100

Af

Uitvoering onderhoud 2023 volgens onderhoudsplan

-130

-130

Niet-jaarlijks onderhoud NLE (NR: V044)

De voorziening is bedoeld om het pand, inclusief de daarin aanwezige installaties, in de huidige vorm voor een lange periode in stand te houden; dit gebeurt op basis van een meerjarenonderhoudsplan, waarin voor een langere periode een doorkijk wordt gegeven in de benodigde financiële middelen.

Om de vier jaar wordt een meerjarenonderhoudsplan door PS vastgesteld.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V044 NJO NLE

386

100

-66

420

Bij

Reguliere storting

100

100

Af

Uitvoering onderhoud 2023 volgens onderhoudsplan

-66

-66

Niet-jaarlijks onderhoud FlevoKust Haven (NR: V051)

De voorziening is bedoeld ter dekking van de meerjarige onderhoudslasten van Flevokust Haven. Dit gebeurt op basis van een geactualiseerd onderhoudsplan. Het huidige plan betreft de periode 2022-2026.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V051 NJO FKH

167

167

0

334

Bij

Reguliere storting

167

167

Pensioenen (oud) leden GS (NR: V015)

Uit de voorziening worden de pensioenaanspraken van (voormalige) gedeputeerden betaald.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

Vrijval

 31/12

V015  Pensioenen (oud) leden GS

6.254

912

-348

0

6.818

Bij

 Dotatie aan voorziening 'Pensioenen (oud) leden GS'

912

Af

912

 Betalingen pensioenen (oud) leden GS

-348

-348

Oninbare vorderingen (NR: V035)

Deze voorziening is bedoeld voor het afdekken van het risico op oninbare vorderingen op debiteuren.

Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke vorderingen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V035 Oninbare vorderingen

55

135

0

190

Bij

Dotatie voorziening 'Oninbare vorderingen'

135

135

Oninbare leningen (NR: V037)

Deze voorziening is bedoeld voor afdekking van de risico’s van oninbaarheid van verstrekte leningen. Het bedrag in de voorziening is volledig gebaseerd op specifieke leningen.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V037 Oninbare leningen

845

1.930

0

2.775

Bij

Dotatie voorziening 'DE-on Negatieve EV 2023'

1.930

1.930

Spaarverlof (NR: V047)

De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van spaarverlof. In de CAO 2017-2018 is besloten dat met ingang van 1 januari 2018 de vervaltermijn van het bovenwettelijk verlof en aangekocht (IKB) verlof komt te vervallen. Daarnaast worden de mogelijkheden voor het extra sparen/aankopen van verlof verruimd. Werknemers mogen dan verlof sparen tot maximaal 50 x hun arbeidsduur per week (bij een werkweek van 36 uur kan dus maximaal 1.800 uur verlof gespaard worden). Dit verlof kan bijvoorbeeld ingezet worden voor mantelzorg, een sabbatical, korter werken of eerder stoppen in aanloop naar pensionering.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V047 Spaarverlof

698

9

0

707

Bij

Voeding o.b.v. ontwikkeling verlofsaldo en tarieven

9

9

Duurzame waardevermindering Flevokust Haven (NR: V048)

Het doel van de voorziening is het afwaarderen van de boekwaarden van de investeringen in Flevokust Haven. In 2018 is Flevokust Haven in gebruik genomen. Zoals reeds werd voorzien ten tijde van het investeringsbesluit dient op moment van ingebruikname, conform de verslaggevingsvoorschriften, door middel van een taxatie getoetst te worden of er sprake is van een zogeheten lagere marktwaarde ('impairment-toets'). Omdat de getaxeerde directe opbrengstwaarde (gebaseerd op marktconforme bedrijfseconomische rendementseisen) eind 2018 lager was dan de boekwaarde van de investering, moest de boekwaarde worden afgewaardeerd.
De voorziening wordt in de balans gepresenteerd onder de materiële vaste activa, namelijk als onderdeel van de boekwaarde van Flevokust Haven.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V048 Duurzame waardevermindering Flevokust Haven

6.893

0

-1.624

5.268

Af

Vrijval voorziening (i.v.m. herwaardering)

-1.053

Vrijval voorziening (i.v.m. afschrijving)

-571

-1.624

Voorziening Vitaliteitsverlof (NR: V052)
De voorziening is bedoeld ter dekking van verplichtingen die ontstaan als gevolg van vitaliteitsverlof.

Bedragen x € 1.000

 1/1

 Bij

 Af

 31/12

V052 Vitaliteitsverlof

0

128

0

128

Bij

Voeding o.b.v. ontwikkeling verlofsaldo en tarieven

128

128

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29