Samenvatting

Financiën

II. Jaarresultaat 2023

In het jaar 2023 is een positief resultaat gerealiseerd van afgerond € 13,1 mln. Dit resultaat, en het verschil ten opzichte van de begroting 2023 na wijziging, wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de voortgang van een aantal projecten en programma's uiteindelijk lager was dan verwacht, de bedrijfsvoeringslasten beperkt konden worden gehouden en doordat de baten, met name de provinciefondsuitkering, hoger zijn uitgevallen dan was voorzien. De verschillen zijn nader gespecificeerd en toegelicht bij de desbetreffende programma's.

Tabel 1.1: Opbouw resultaat

Omschrijving

Rekening 2022

Begroting 2023 ontwerp

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Verschil

Lasten

190.091

232.220

252.365

227.311

25.053

Baten

-223.266

-224.154

-243.408

-248.341

4.932

Saldo van lasten en baten

-33.175

8.066

8.956

-21.029

29.985

Stortingen in reserves

62.196

32.107

57.113

64.164

-7.051

Onttrekkingen aan reserves

-41.575

-40.173

-66.069

-56.209

-9.860

Saldo van reservemutaties

20.621

-8.066

-8.956

7.954

-16.910

Gerealiseerd resultaat (- = overschot)

-12.554

0

0

-13.075

13.075

tableCell7

tableCell9

tableCell8

tableCell10

x € 1.000

In de Jaarrekening 2023 (onderdeel IV van deze jaarstukken) gaan we bij de diverse programmaonderdelen in op de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting 2023 (na wijziging) en het ontstaan van het rekeningresultaat 2023.

III. Weerstandsvermogen

De paragraaf 'Weerstandsvermogen en risicobeheersing' geeft een overzicht van de belangrijkste risico’s van de provincie. Het risicoprofiel van de provincie is ten opzichte van de voorlaatste versie van de paragraaf (zoals opgenomen in de Programmabegroting 2024) licht afgenomen van € 13,1 mln. naar € 12,9 mln. De weerstandscapaciteit is ten opzichte van de Programmabegroting 2024 eveneens afgenomen van € 20,1 mln. naar € 18,8 mln. De dekkingsgraad (weerstandsratio) blijft daarmee gelijk met 1,5. Deze bevindt zich binnen de bandbreedte (van 1,1 tot 2,0), zoals is vastgelegd in de 'Nota Reserves & Voorzieningen 2020-2023'.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29