Paragrafen

Openbaarheidsparagraaf Woo

Algemeen
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is de Openbaarheidsparagraaf Woo een nieuw verplicht onderdeel in de Programmabegroting. Voor het eerst is deze informatie opgenomen in de begroting 2024. Dat is zo recent dat daarover geen terugblik kan worden gegeven. Daarom wordt nogmaals aandacht gegeven aan de bedoeling van deze informatie. De omschrijving van wat in deze paragraaf naar voren wordt gebracht is globaal aangeduid: "een bestuursorgaan besteedt in de jaarlijkse begroting dan wel de jaarlijkse begroting van het openbaar lichaam of de rechtspersoon waarvan het bestuursorgaan deel uit maakt, aandacht aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van deze wet en doet in de jaarlijkse verantwoording verslag van de uitvoering ervan, mede in relatie tot de beleidsvoornemens". In de paragraaf Bedrijfsvoering is over de organisatieaspecten van de Woo ingegaan.

De 'Wet open overheid' (Woo) is per 1 mei 2022 in werking getreden en vervangt de 'Wet openbaarheid van bestuur' (Wob). GS hebben op basis van een impactanalyse in 2022 vastgesteld in vier jaar toe te willen groeien naar de variant ´Maximaal transparant en maximaal toegankelijk´. Daartoe is een vierjarig gefaseerd programma met vier programmasporen opgezet dat is ondergebracht bij de pijler ‘Digitaal fundament’ van de ‘Digitale Transitie’. PS hebben middelen ter beschikking gesteld voor invoering van de wet.

Specifiek
De eerste fase van het programma in 2022 en 2023 heeft zich gericht op ‘Basaal transparant en basaal toegankelijk’. Daarin zijn flinke vorderingen gemaakt. Belangstellenden kunnen bijvoorbeeld zeven van de 17 informatie-categorieën via onze website raadplegen. Deze informatie wordt actief openbaar gemaakt op https://www.flevoland.nl/loket/openbare-documenten/Overzicht-openbare-documenten . De overige categorieën volgen in 2024 en begin 2025. Zoek en vind-opties zijn vanuit het perspectief van de burger geoptimaliseerd. Hiermee lopen we vooruit op de regelgeving die in 2024 en verder wordt uitgevaardigd. Flevoland is geregistreerd in het Register van Overheidsorganisaties, waarin de zoekfunctie van de landelijke Woo-index (het landelijk zoekportaal) is geïntegreerd (https://organisaties.overheid.nl/woo/14866/Provincie_Flevoland ). Via deze Woo-index worden burgers en andere belanghebbenden naar onze webpagina ‘Openbare documenten’ geleid met de bij hun zoekvraag relevante documenten, hoewel de meesten rechtstreeks onze website bevragen. Deze landelijke Woo-index is overigens nog niet geheel uit-ontwikkeld.

Het proces voor de beantwoording van Woo-verzoeken (de zogenaamde ‘passieve openbaarmaking’) is geoptimaliseerd, onder andere door de implementatie van anonimiseringssoftware. De wettelijk verplichte Woo-contactpersoon is aangesteld en versterking van de formatie voor dit werk wordt gezocht. Binnen de organisatie is via het spoor ‘Ambtelijk vakmanschap’ een inhoudelijk kennisprogramma over openbaarmakingsvereisten voorbereid. Dit wordt gecombineerd met oefening, bewustwording en vaardigheden en deze leergang wordt in 2024 gegeven. De aanbesteding in 2023 om voor Woo-verzoeken een zoekmachine te installeren zodat relevante informatie snel kan worden gevonden is niet succesvol afgerond.

Het is de ambitie van GS om te komen tot een organisatie die ‘Maximaal transparant en maximaal toegankelijk’ is. Daarom is aansluiting gezocht bij speerpunten als ‘Corporate identity’ en ‘Bestuurlijke vernieuwing en participatie’ die zich eveneens met deze kernopdracht bezighouden. Doel is om te komen tot een gecoördineerde communicatie-aanpak die zijn beslag moet krijgen begin 2024. Ook wordt ingezet op de verbetering van de kwaliteit van de GS- nota’s, waarbij de eisen voor openbaarmaking en de ambities vanuit de Woo integraal worden meegenomen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29