Samenvatting

Algemeen

I. Algemeen

In een jaar tijd kan veel veranderen. Sommige veranderingen zie je aankomen, andere zijn een totale verrassing, maar in de meeste gevallen is het vooral even wennen.

Na de verkiezingen in maart 2023 zwaaiden 28 van de 41 Statenleden af en kwam BBB met tien zetels meteen als grootste fractie in Provinciale Staten. De nieuwkomer mocht als winnaar van de verkiezingen het voortouw nemen bij het vormen van een coalitie.

BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en SGP zetten eind juni hun handtekening onder het coalitieakkoord. Dit betekende ook in het College van Gedeputeerde Staten een wisseling van de wacht. Bekende gezichten als Chris Jansen en Sjaak Simonse betraden voor het eerst als gedeputeerde de Statenzaal, samen met Jan Klopman en Jurie van den Berg. Jan de Reus en Harold Hofstra brengen evenwicht met hun ervaring en completeren zo het college.

In het nieuwe coalitieakkoord wordt nadrukkelijk ingezet op grote maatschappelijke opgaven, zoals het tekort aan woonruimte, de energievoorziening en de druk op het milieu, maar ook op het in balans krijgen van het aantal inwoners en het voorzieningenniveau in Flevoland. Daar wil het college in gezamenlijkheid aan werken. Samen met andere overheden, maatschappelijke organisaties, de inwoners en ondernemers en niet te vergeten: samen met Provinciale Staten.

De Flevolandse wil om samen te werken, komt niet uit de lucht vallen. Vanuit 'Samen Maken We Flevoland' is de Strategische Agenda Flevoland (SAF) ontwikkeld. Begin 2023 hebben alle betrokken overheden, inclusief het Rijk, de SAF vastgesteld én ondertekend. Dit betekent dat Rijk en regio samen de opgaven voor Flevoland hebben beschreven en afspraken hebben gemaakt hoe ze die de komende jaren gezamenlijk willen aanpakken.

Ook zijn in 2023 de handtekeningen gezet onder twee regionale Woondeals voor de bouw van een kleine 40.0000 woningen in Flevoland in de periode tot en met 2030. Bij alle ontwikkelingen is het overvolle elektriciteitsnet wel een mogelijke hindernis voor de verdere groei van Flevoland. Kunnen bedrijven in de toekomst nog wel worden aangesloten op het net? En particuliere woningen? Netcongestie is een dossier dat in 2023 in Flevoland erg urgent werd en zeker ook de komende jaren nog zeer actueel blijft. Datzelfde geldt zeker ook voor het thema water. Voldoende, schoon water van goede kwaliteit is geen vanzelfsprekendheid meer. Onderwerpen als waterbeschikbaarheid, - kwaliteit en -veiligheid blijven dan ook onze nadrukkelijke aandacht vragen.

Het concept-ontwerp 'Flevolandse Programma Landelijk Gebied' (FPLG) is een ander voorbeeld van samenwerking. Tussen de provincie en de Flevolanders in dit geval. Ons voorstel richting het Rijk voor ‘een toekomstbestendig landelijk gebied waar het goed wonen, werken, recreëren en voedsel produceren is’, kwam mede tot stand met inbreng van ruim 200 ideeën uit de Flevolandse samenleving. Het is nu wachten hoe het Rijk ons voorstel beoordeelt en waardeert.

Een van de hoogtepunten uit 2023 was de ingebruikname van de nieuwe brug bij Roggebot als sluitstuk van het project Roggebot-IJsseldelta. Weggebruikers ondervonden zo’n 2,5 jaar hinder van de werkzaamheden op de grens tussen Overijssel en Flevoland, maar rijden sinds medio vorig jaar over de nieuwe, hogere brug. Niet alleen hoeft de brug minder vaak open voor scheepvaart - met een positief effect op de doorstroming van het verkeer - maar ook is zowel de waterveiligheid als verkeersveiligheid door het project verbeterd.
Heuglijk nieuws was er vlak voor de zomer. Toen werd de zoektocht naar een nieuwe Commissaris van de Koning met succes afgerond. In Arjen Gerritsen - tot op dat moment burgemeester van Almelo – werd het ideale nieuwe boegbeeld voor de provincie gevonden.

Nog voordat Arjen Gerritsen begin november het stokje van Leen Verbeek kon overnemen, kwam het provinciebestuur in het middelpunt van de belangstelling te staan door het opstappen van BBB-gedeputeerde Van den Berg. Hij was de eerste bestuurder in het land die na de Provinciale Statenverkiezingen van een half jaar eerder besloot te stoppen als gedeputeerde.

In 2023 bleef het thema asielzoekers een veelbesproken onderwerp, zowel binnen als buiten het politieke domein. Net als een jaar eerder was het aanmeldcentrum in Ter Apel meermaals overvol, waardoor mensen buiten moesten overnachten. Tegelijkertijd vormden de maatregelen om de asielinstroom te beperken een splijtzwam in de regering met de val van Kabinet Rutte IV tot gevolg. Landelijk is er een groot tekort aan (nood-)opvangplekken voor asielzoekers, maar keer op keer blijkt dat de Flevolandse gemeenten meer dan hun verantwoordelijkheid nemen op dit vlak.

Als provinciale overheid zijn we veel bezig met de inrichting van de fysieke ruimte en plannen voor de middellange of lange termijn. Toch kunnen we ook dichterbij heel concreet onze inwoners een steun in de rug bieden. Dat deden we in de coronajaren bijvoorbeeld met een noodfonds voor het mkb en de sport- en cultuursector. Dezelfde doelgroepen hebben we eind vorig jaar via het energienoodfonds een tegemoetkoming geboden in de stijgende energieprijzen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Hoewel het oog van de wereld iets minder op Oekraïne gericht lijkt te zijn, blijft hulp daar nodig. Daarom hebben Provinciale Staten er met een bijdrage van € 0,25 mln. voor gezorgd dat de noodhulptransporten vanuit Flevoland voorlopig kunnen doorgaan. Met goederen die provincie Flevoland inkoopt, zoals medicijnen, winterkleding en houdbaar voedsel, kan Flevoland hulp blijven bieden aan de inwoners van Oekraïne die inmiddels al meer dan twee jaar in een oorlogssituatie leven.

De situatie in de oorlogsgebieden staat in schril contrast met Nederland. Na de val van het kabinet mochten wij in november in alle rust weer naar de stembus. Bij het schrijven van deze jaarstukken zijn de formatieonderhandelingen in volle gang. Zeker is dat we na veertien jaar een nieuwe premier krijgen. Een flinke verandering dus, maar ook dat zal wennen.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29