Bijlagen

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

3. Specificatie van incidentele lasten en baten

In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (artikel 28 lid c) dient in de jaarstukken een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma te worden opgenomen. In de 'Notitie structurele en incidentele baten en lasten' van de commissie BBV is het onderscheid tussen structurele en incidentele baten en lasten nader uiteengezet. Bij het opstellen van het onderstaande overzicht van de incidentele baten en lasten per programma is deze notitie gevolgd. In lijn met de verschillenanalyse in onderdeel II Programmaverantwoording zijn alle incidentele baten en lasten groter dan € 0,1 mln. van een verklaring voorzien.
 

Programma / post

Bedrag

Bate / last

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

Flevoland bouwt aan Nederland

               101

last

Toelichting:

Het programma ‘Flevoland bouwt aan Nederland’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld.

Afwikkelingsverschillen

              (213)

bate

Toelichting:

Afwikkelingsverschillen betreffen incidentele lasten (in lijn met nota Incidentele baten en lasten van de commissie BBV).

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

               128

last

Subtotaal:

                 16

last

2 Landbouw, visserij en natuur

Bodem

               191

last

Toelichting:

Voor de opgave 'Bodem' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Landbouw Meerdere Smaken

            1.091

last

Toelichting:

Voor het project 'Landbouw Meerdere Smaken' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Procesgelden Nieuwe Natuur

               140

last

Toelichting:

Betreffen procesgelden, welke worden gedekt uit een reserve (en daarmee aangemerkt als incidenteel).

Bijdrage projecten Nieuwe Natuur

            1.239

last

Toelichting:

Het programma ‘Nieuwe Natuur’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld. 

Top-up Waterprogramma

               118

last

Toelichting:

Voor het ‘Top-Up Waterprogramma’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Flevoland Natuurinclusief

            1.105

last

Toelichting:

Het programma ‘Flevoland Natuurinclusief’ betreft een provinciaal programma, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld

GLB

               102

last

Toelichting:

De opgave ‘GLB’ betreft een provinciale opgave, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld. In april 2020 is de gebiedsgerichte aanpak van start gegaan.

Transitie Landelijk Gebied

                  (1)

bate / last

Toelichting:

De opgave 'Transitie Landelijk gebied' betreft een provinciale opgave, waarvoor tijdelijk provinciale middelen beschikbaar zijn gesteld. De lasten worden volledig gedekt door de baten.

Afwikkelingsverschillen

             (858)

bate

Toelichting:

Afwikkelingsverschillen betreffen incidentele lasten (in lijn met nota Incidentele baten en lasten van de commissie BBV).

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

                 71

last

Subtotaal:

          3.200

last

3 Economie

Toekomstbestendig bedrijfsleven

               119

last

Toelichting:

Betreft een incidentele bijdrage in 2023.

Flevokust Haven

               167

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Flevokust Haven’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Luchthaven Lelystad

                 75

last

Toelichting:

Voor de opgave 'Luchthaven Lelystad' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Noordelijk Flevoland

              549

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Noordelijk Flevoland’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Servicehaven Noordelijk Flevoland

               304

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Servicehaven Noordelijk Flevoland’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Luchthavenfonds

               125

last

Toelichting:

Betreft een incidentele bijdrage in 2023.

Procesgeld MITC

               255

last

Toelichting:

De procesgelden MITC betreffen incidentele provinciale lasten (mede i.r.t. de reserve).

Procesgeld overige gebiedsprogramma's

               150

last

Toelichting:

De procesgelden overige gebiedsprogramma's betreffen incidentele provinciale lasten (mede i.r.t. de reserve).

Programma Regiodeal NF

               329

last

Toelichting:

Voor het programma 'Regiodeal NF' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

               193

last

Subtotaal:

           2.266

last

4 Aantrekkelijk Flevoland en Krachtige Samenleving

Fonds culturele ontwikkeling

              659

last

Toelichting:

Voor het Fonds culturele ontwikkeling zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld (mede i.r.t. reserve).

Regionale Culturele Infrastructuur

                    -

Toelichting:

Voor de opgave 'Regionale Culturele Infrastructuur' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld. Deze lasten worden volledig gedekt door baten.

Programma 'Krachtige samenleving'

               392

last

Toelichting:

Voor het programma 'Krachtige samenleving' zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

               123

last

Subtotaal:

            1.175

last

5 Energie, duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en energie

                    -

bate / last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Duurzaamheid en energie’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld. De lasten worden volledig gedekt door baten.

Opgave 'Duurzame energie'

            1.042

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Duurzame energie’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Afwikkelingsverschillen

            1.930

last

Toelichting:

Betreft de afwaardering van de lening DE-on/EEF

Verduurzamen maatschap. Vastgoed

                    -

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Verduurzamen maatschappelijk vastgoed’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld. De lasten worden volledig gedekt door baten.

Circulaire economie - beleid

               792

last

Toelichting:

Voor de opgave ‘Circulaire economie’ zijn tijdelijk provinciale middelen beschikbaar gesteld.

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

                   2

last

Subtotaal:

           3.764

last

6 Mobiliteit

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

                 92

last

Subtotaal:

                 92

last

7 Vernieuwend bestuur

Vitaliteitsverlof

               128

last

Toelichting:

Betreffen incidentele lasten (storting in voorziening).

Algemene reserve

        (10.251)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Brede Bestemmingsreserve

          (1.774)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

711 Zuiderzeelijngelden

             (549)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Procesgelden gebiedsontwikkeling

                 27

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Bodem

             (191)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Cofinanciering EU-projecten 14-20

              546

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

741 Nieuwe Natuur

          (1.379)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Almere 2.0

               (50)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

831 Doorgeschoven activiteiten

             (628)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Milieu, duurzaamheid en  energie

             (214)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Fonds Culturele ontwikkeling

             (626)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

p-MJP/POP

          (1.487)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

431 Krachtige Samenleving

               (30)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Flevoland Natuurinclusief

            1.029

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel.

Regiodeal Noordelijk Flevoland

             (329)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel

GLB

           8.180

last

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel

Fonds vitaal platteland

             (419)

bate

Toelichting:

Betreft een reserve, in overeenstemming met de Notitie structurele en incidentele baten en lasten aangemerkt als incidenteel

Diverse incidentele baten en lasten van geringe omvang.

                 97

last

Subtotaal:

         (7.920)

bate

Totaal per saldo (-=bate / +=last):

           2.593

last

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29