Programmaverantwoording

Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Dit hoofdstuk gaat over het 'Verhaal van Flevoland', over de eigenheid en culturele identiteit van ons gebied, en over hoe dit verhaal doorwerkt in onze leefomgeving en samenleving. Hier worden de belangrijkste ontwikkelingen beschreven die bijdragen aan de promotie van de culturele en toeristische-recreatieve sectoren en voorzieningen. We besteden aandacht aan de verbindende en verrijkende rol van erfgoed en de maatschappelijke waarde van sport. Het programma 'Krachtige Samenleving' levert tot slot een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van onze inwoners.

Verhaal van Flevoland
In de 'Omgevingsvisie FlevolandStraks' hebben PS 'het Verhaal van Flevoland' opgenomen als een van onze kernopgaven. Door het 'Verhaal van Flevoland' uit te dragen, wordt het een bron van inspiratie bij ontwerpopgaven en zetten we onder andere in op behoud en herkenbaarheid in ruimtelijke ontwikkelingen.
'Het Verhaal van Flevoland' verdient het om met verve te worden verteld, zodat de Flevolandse inwoners het zich verder eigen maken en trots uitdragen. Het gedachtegoed van het 'Verhaal van Flevoland' wordt zichtbaar gemaakt in kunst, cultuur, erfgoed, natuurbeleving, recreatie en toerisme, zoals in dit programmaonderdeel verder uitgewerkt wordt. Daarnaast speelt landschappelijke kwaliteit ook een belangrijke rol bij 'het Verhaal van Flevoland'.

Recreatie en vrijetijdssector
De vrijetijdssector groeit jaarlijks en biedt kansen voor provincie Flevoland om in mee te groeien. Het is nog onzeker welk effect corona op de lange termijn voor de sector heeft. De provincie faciliteert bij (grootschalige) publiekstrekkers, waaronder evenementen zoals de tulpenroutes en (water)sportevenementen. Het doel daarvan is recreanten en toeristen vaker te laten komen, langer te laten verblijven en meer te laten besteden, waarbij we rekening houden met de ruimtelijke kwaliteiten van Flevoland. Met het 'Beleidsplan Toerisme en Recreatie Flevoland' zetten we in op betere benutting van het unieke en onderscheidende karakter van Flevoland. We dragen 'het Verhaal van Flevoland' uit, zowel in promotie als in de verdere ontwikkeling van ons vrijetijdsaanbod. We stimuleren de sector door 'het Verhaal van Flevoland' een onderdeel te laten zijn bij het ontwikkelen van nieuwe producten en verschillende routes. Via Visit Flevoland dragen we bij aan een verbeterde bekendheid in binnen- en buitenland van provincie Flevoland als toeristisch-recreatieve bestemming, met name via de verhaallijnen 'Watererfgoed', 'Nieuwe Natuur', 'Vernieuwend Ontwerp' en 'Agro&Food'. Daarnaast werken we in de districten IJsselmeer- en MRA-gebied nauw samen met andere regio’s. Gebiedsbranding krijgt steeds meer gestalte. Het identiteitskompas van Flevoland, met voor de regio unieke en eenduidige benoemde identiteitswaarden, wordt steeds meer ingezet bij projecten in de drie domeinen 'leef', 'groei' en 'bezoek'. Samen met onze partners versterken we zo de profilering van de Flevolandse vrijetijdssector.

Cultuur en erfgoed
Cultuur en erfgoed hebben een grote maatschappelijke betekenis en zorgen voor verbinding in de samenleving. Het is belangrijk dat we als provincie een bijdrage blijven leveren in het samenspel van de overheden die gezamenlijk zorg dragen voor een breed en divers cultureel klimaat. De cultuursector heeft grote klappen gehad door corona; de gevolgen zullen nog lang na-ijlen. Met het Flevolands Fonds voor culturele ontwikkeling ondersteunt de provincie culturele instellingen en makers bij het weer goed kunnen functioneren.
In de 'Cultuurnota 2021-2024' zetten we de lijn van de vorige nota (2017-2020) voort: We blijven werken aan het ontstaan, groeien en verrijken van de Flevolandse identiteit en het versterken van de Flevolandse culturele infrastructuur. Daarmee sluiten we aan bij de opgaven 'het Verhaal van Flevoland' en 'Krachtige Samenleving'. Als cross-over vanuit 'Cultuur' en 'Krachtige Samenleving' dragen we bij aan de bestrijding van laaggeletterdheid.
Met het 'Erfgoedprogramma' bouwen we vanaf 2020 verder aan het erfgoed van Flevoland, het beschermen en verrijken en bovenal uitdragen van het erfgoed en inzetten ervan als inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen.

Krachtige Flevolandse samenleving
2023 is het laatste jaar van het programma 'Krachtige Samenleving' gebaseerd op de opgave 'Krachtige Samenleving' van de huidige Omgevingsvisie. De vier programmalijnen zijn conform planning uitgevoerd. In 2023 is ook een begin gemaakt met een heroriëntatie met als leidraad het nieuwe Coalitieakkoord 2023 – 2027; een aanzet voor een nieuwe programmering voor Vitale Samenleving. Een aantal programmalijnen/ activiteiten lopen (voorlopig) door, andere worden stopgezet of bijgestuurd:

  • De programmalijn 'Veerkrachtige en Gezonde inwoners' – platform ‘WEL in Flevoland’ (positieve gezondheid), loopt nog door tot 2026 en stopt daarna;
  • De 'Human Capital Agenda Zorg en Welzijn' via inzet van Flever als werkgeversorganisatie en de Sectortafel zorg en welzijn (in samenwerking met economie, programma 3) loopt door in de huidige coalitieperiode;
  • 'Leefbaar Platteland' – de uitvoering van de subsidieregeling behorend bij het Fonds Leefbaar Platteland (zie ook programma 2.2) is op 31 december 2023 beëindigd, en
  • De programmalijn 'Toekomstbestendige Gezondheidszorg' via het platform Zorgtafel Flevoland wordt bijgestuurd op basis van het eind 2023 opgestelde Regioplan IZA (Integraal Zorgakkoord).

Inhoud en koers van ‘Vitale Samenleving' na 2023 is mede afhankelijk van de herziening van de Omgevingsvisie en de verdere uitwerking van de 'Strategische (uitvoerings-)agenda Flevoland'.

Sport
We zien de maatschappelijke waarde van sport in het bevorderen van participatie en sociale samenhang. Via Sportservice Flevoland geven we uitvoering aan het Flevolandse sportbeleid, gericht op talentontwikkeling, sportevenementen en aangepast sporten. Ook creëren we mogelijkheden voor actieve buitensportbeoefening. Zo stimuleren we een sportieve, gezonde leefstijl. Het 'Nationaal Preventieakkoord' en het 'Nationaal Sportakkoord' bieden mogelijkheden voor een coördinerende rol van de provincie.

Maatschappelijk effect

Maatschappelijk effect

In provincie Flevoland is het goed wonen, werken en recreëren met een versterkte Flevolandse identiteit en een verbeterd imago.

Effect van ons beleid

De promotie van de culturele en toeristisch-recreatieve voorzieningen heeft geleid tot grotere bekendheid, hogere bezoekersaantallen en meer kansen voor ondernemers.

Programmaonderdelen en doelen

Lasten

x € 1.000
Begroot € 12.039
Gerealiseerd € 11.069
Afwijking € 919
Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29