Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer
2023

Rekening
2023

Recreatie en Toerisme

Visit Flevoland:

• Bereik (x 1 mln.)

55

155

276

150

333

• Mediawaarde (x € 1.000)

370

560

660

500

767

Bezoekers:

• Aantal overnachtingen (x 1 mln.) bron: CBS

1,76

2,19

2,81

> 2,19

3,13*

Economische impact:

• Aantal banen
bron: LISA/ Vestigingenregister

12.180

11.440

12.190

> 12.200

12.580

Culturele kracht en identiteit

Totaal aantallen bezoekers van
voorstellingen, festivals,
culturele instellingen en
evenementen die met
provinciale middelen mogelijk
gemaakt zijn (incl.
Batavialand)**
Bron: Provincie Flevoland

53.016

76.155

101.658

136.925

Podiumkunsten: 5.395**

Aantallen bezoekers
Batavialand

40.945

34.506

55.654

72.000

 n.n.b.

Sport

Realisatie grootschalige (inter-) nationale sportevenementen

2

3

5

5

5

Realisatie en/of verlening regionale trainingscentra

5

5

5

5

5

Sportdeelname: percentage mensen met een beperking dat minimaal 2,5 uur per week matig intensief beweegt.
Bron: Provincie Flevoland/Rapportage Onbeperkt in Beweging

n.b.

51%

n.b.

> 50%

n.b.

Vitale Samenleving

Ervaren gezondheid
(percentage volwassenen dat
zijn/haar gezondheid als (zeer)
goed ervaart)
Bron: GGD/RIVM/CBS

78,1%

n.b.

67,9%

> 67,9%

n.b.

Spanningsindicator
arbeidsmarkt Zorg &
Welzijn***
Bron: UWV

1,67 (krap)

3,28
(krap)

<5,52
(zeer krap)

< 5,52
(zeer krap)

5,13
(zeer krap)

*Het cijfer voor 2023 voor de indicator ‘aantal overnachtingen’ is voorlopig.
**De bezoekersaantallen voor de rekening 2023 zijn gebaseerd op de subsidieverantwoordingen die binnen zijn per februari 2023. De bezoekersaantallen op de rekening 2023 geeft daardoor een vertekend beeld. Meer informatie over de waarde van het culturele aanbod en de culturele infrastructuur is te vinden in de periodieke cultuurmonitor Flevoland.
***De spanningsindicator is een maat voor de verhouding tussen de vraag en het aanbod op de arbeidsmarkt.
Het UWV deelt het aantal openstaande vacatures door het aantal personen dat op hetzelfde moment korter dan 6 maanden WW ontvangt. Hoe hoger het getal, hoe hoger de spanning (en dus de krapte) op de arbeidsmarkt. Bij een waarde van 0 is de arbeidsmarkt zeer ruim voor werkgevers.

Toegevoegde indicatoren voor cultuur
In het kader van motie nr. 5 die op 22 februari 2023 is aangenomen, zijn de indicatoren voor culturele kracht en identiteit voor het begrotingsproces vanaf mei 2023 uitgebreid. In de huidige jaarrekening hebben deze indicatoren ook een plek gekregen in onderstaande tabel.

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer
2023

Rekening
2023

Culturele kracht en identiteit

Doorontwikkeling van
Batavialand tot
toekomstbestendig Nationaal
Maritiem Erfgoedpark.
Toelichting: verwachting is
dat in 2025 50%, in 2026 75% en
in 2027 100% gerealiseerd is.

25%

25%

Cultuureducatie: aantal
scholen dat heeft
deelgenomen aan
programma's FleCk,
Cultuureducatie met kwaliteit,
en Studio VMBO
Bron: Provincie Flevoland

35

53

88

93

n.n.b.

Participatie: het aantal
projecten dat Kunstlink heeft
ondersteund met provinciale
subsidie; en semiprofessionele
podiumkunstinstellingen
hebben uitgevoerd met
subsidie van de regeling
Talentontwikkeling
podiumkunsten.
Bron: Provincie Flevoland

18

30

25

23

Talent-ontwikkeling podium-kunst: 3*

Aantal gesubsidieerde
projecten/activiteiten (vanuit
het erfgoedprogramma, vanuit
landschapskunst; voor
bibliotheken vanuit het
innovatiefonds
Bibliotheekfunctie Flevoland)
Bron: Provincie Flevoland

28

22

34

36

Bibliotheken: 15*

*Sinds 2023 kan subsidie worden aangevraagd voor 2-jarige projecten. De verantwoording van deze projecten vindt na afloop plaats (eens in de twee jaar).

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer 2023

Rekening
2023

Restauratie-volume

Rijksmonumenten (exclusief functie woonhuis) staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’
Bron: Monumentenwacht/Provincie Flevoland

1. Percentage

6,8%

6,8%

10,3%

10,3%

10,3%

2. Kubieke meters
Bron: Monumentenwacht

1.271

1.271

1.541

1.541

1.541

Toelichting: In 2021 waren er totaal 44 rijksmonumenten zonder woonfunctie in Flevoland, daarvan vallen er 3 in de categorie ‘matig’ of ‘slecht’ voor wat betreft de staat van onderhoud van het casco.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29