Jaarrekening

Balans (incl. toelichting)

3 Balans (incl. toelichting)

Tabel 3.1: Balans

Activa

2023

2022

Passiva

2023

2022

31 dec.

31 dec.

31 dec.

31 dec.

Immateriële vaste activa

0

0

Eigen vermogen

Materiële vaste activa

 • Algemene reserve

26.063

26.380

 • Investeringen met economisch nut

25.824

26.048

 • Bestemmingsreserves

304.924

284.099

 • Investeringen met maatschappelijk nut

258.993

238.296

 • Gerealiseerd resultaat

13.075

12.554

Totaal materiële vaste activa

284.817

264.344

Totaal eigen vermogen

344.062

323.033

Financiële vaste activa

Vreemd vermogen

Kapitaalverstrekkingen aan:

Voorzieningen

27.043

24.324

 • Deelnemingen

12.127

8.127

 • Gemeenschappelijke regelingen

0

0

 • Overige verbonden partijen

1.000

1.000

Leningen aan:

 • Openbare lichamen (art. 1a wet fido)

5.100

7.400

 • Deelnemingen

277

277

 • Overige verbonden partijen

7.320

9.250

Overige langlopende leningen

27

27

Totaal financiële vaste activa

25.851

26.081

Totaal vaste activa

310.668

290.425

Totaal vaste passiva

371.105

347.356

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Netto-vlottende schulden looptijd < 1 jaar

 • Vorderingen op openbare lichamen

23.980

32.746

 • Overige schulden

16.661

19.590

 • Verstrekte kasgeldleningen

0

0

 • Rekening-courant verhouding Rijk

89.378

70.318

Overlopende passiva

 • Overige vorderingen

1.219

1.868

 • Transitorische verplichtingen

24.601

23.549

Totaal uitzettingen

114.577

104.932

 • Vooruit ontvangen doeluitkeringen

33.237

31.782

 • Overige vooruit ontvangen bedragen

1.085

1.008

Liquide middelen (kas- en banksaldi)

251

250

Totaal overlopende passiva

58.924

56.339

Overlopende activa

 • De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen

306

347

 • Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

20.887

27.331

Totaal vlottende activa

136.021

132.860

Totaal vlottende passiva

75.585

75.929

Totaal activa

446.690

423.285

Totaal passiva

446.690

423.285

Gewaarborgde geldleningen

60

191

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29