Bijlagen

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

2. Verdeling van de lasten en baten over de taakvelden

Lasten per programma naar taakveld (incl. directe personele lasten)

Rekening 2023

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

486

3.3 Kwantiteit grondwater

397

3.9 Water, overige baten en lasten

977

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

8.088

8.1 Ruimtelijke ordening

3.834

8.2 Volkshuisvesting

16

8.3 Stedelijke vernieuwing

45

Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

13.842

2 Landbouw, visserij en natuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

144

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

610

4.1 Bodembescherming

315

5.1 Natuurontwikkeling

7.610

5.2 Beheer natuurgebieden

13.669

5.3 Beheer flora en fauna

1.782

5.9 Natuur, overige baten en lasten

4.493

6.1 Agrarische aangelegenheden

5.710

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

247

7.9 Cult. & maatschappij, ov. baten & lasten

543

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

354

Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur

35.477

3 Economie

0.4 Deelnemingen

15

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

63

3.4 Kwaliteit oppervlaktewater

265

4.3 Geluidhinder

126

6.2 Logistiek

757

6.3 Kennis en innovatie

947

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

9.953

Totaal 3 Economie

12.126

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

-4

6.4 Recreatie en toerisme

1.606

7.1 Cultuur

7.515

7.2 Maatschappij

1.938

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten

1.523

Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

12.578

5 Energie, duurzaamheid en milieu

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

243

3.5 Kwaliteit grondwater

1.230

4.1 Bodembescherming

857

4.4 Vergunningverlening en handhaving

5.267

4.6 Duurzaamheid

7.548

4.9 Milieu, overige baten en lasten

496

5.9 Natuur, overige baten en lasten

429

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

1.085

8.1 Ruimtelijke ordening

246

Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu

17.401

6 Mobiliteit

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

248

2.1 Landwegen

35.467

2.2 Waterwegen

5.220

2.3 Openbaar vervoer

41.691

2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten & lasten

5.884

Totaal 6 Mobiliteit

88.510

7 Vernieuwend bestuur

0.3 Geldleningen en uitzettingen

7

0.5 Alg. dekk. middelen, ov. baten & lasten

44

0.6 Overhead

36.765

0.8 Mutaties reserves

64.164

0.9 Resultaat

13.075

1.1 Provinciale Staten

3.532

1.2 Gedeputeerde Staten

4.993

1.3 Kabinetszaken

53

1.4 Bestuurlijke organisatie

150

1.5 Interbestuurlijk toezicht op regio

1

1.6 Openbare orde en veiligheid

146

1.9 Bestuur, overige baten en lasten

1.680

3.9 Water, overige baten en lasten

6

Totaal 7 Vernieuwend bestuur

124.616

Totaal Lasten

304.550

Baten per programma naar taakveld

Rekening 2023

1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

3.3 Kwantiteit grondwater

-738

3.9 Water, overige baten en lasten

-130

6.1 Agrarische aangelegenheden

-851

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-25

8.1 Ruimtelijke ordening

-387

8.3 Stedelijke vernieuwing

-34

Totaal 1 1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water

-2.165

2 Landbouw, visserij en natuur

5.1 Natuurontwikkeling

-4.764

5.2 Beheer natuurgebieden

-18

5.9 Natuur, overige baten en lasten

-2.788

6.1 Agrarische aangelegenheden

-1.943

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-45

8.9 Ruimte, overige baten en lasten

-41

Totaal 2 Landbouw, visserij en natuur

-9.600

3 Economie

4.3 Geluidhinder

-74

4.6 Duurzaamheid

-67

6.2 Logistiek

-2.497

6.3 Kennis en innovatie

-361

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-274

Totaal 3 Economie

-3.274

4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

0.6 Overhead

-11

6.4 Recreatie en toerisme

-28

7.1 Cultuur

-488

7.9 Cult.&maatschappij, ov. baten & lasten

-24

Totaal 4 Aantrekkelijk Flevoland & Krachtige Samenleving

-551

5 Energie, duurzaamheid en milieu

3.5 Kwaliteit grondwater

-10

4.1 Bodembescherming

-506

4.6 Duurzaamheid

-2.190

4.9 Milieu, overige baten en lasten

-242

6.9 Regionale economie, ov. baten & lasten

-40

8.1 Ruimtelijke ordening

-9

Totaal 5 Energie, duurzaamheid en milieu

-2.998

6 Mobiliteit

2.1 Landwegen

-1.038

2.2 Waterwegen

-175

2.3 Openbaar vervoer

-8.845

2.9 Verkeer en vervoer, ov. baten & lasten

-1.970

Totaal 6 Mobiliteit

-12.028

7 Vernieuwend bestuur

0.1 Uitkering provinciefonds

-161.915

0.2 Opbrengst Provinciale belastingen

-49.043

0.3 Geldleningen en uitzettingen

-2.253

0.4 Deelnemingen

-351

0.6 Overhead

-3.951

0.8 Mutaties reserves

-56.209

1.1 Provinciale Staten

-16

1.2 Gedeputeerde Staten

-195

Totaal 7 Vernieuwend bestuur

-273.934

Totaal Baten

-304.550

x € 1.000

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29