Landbouw, visserij en natuur

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer
2023

Rekening
2023

Landbouw

Aantal banen in de (brede) Agrofoodsector

Bron: Vestigingenregister

Provincie Flevoland

21.410

21.872

21.724

≥ 21.872

22.324

Aantal ondersteunde proeftuinen Bron: Provincie Flevoland/Horizon

7

9

11

8

8

Natuur

Aantal hectaren Nationaal
Natuurnetwerk  
Bron: Provincie

Flevoland/Voortgangsrapportage Natuur (VRN)

26.271

26.271,7

26.271,7

≈ 26.000

26.280,3

Floriade

Het Innovatiepaviljoen is gebouwd en in gebruik

40%

40%

50%

100%

100%

Nationaal
Park Nieuw
Land

Uitvoering geven aan de eerste bouwstenen uit de ontwikkelingsvisie

10%

30%

35%

25%**

38%

In samenwerking met gebiedspartners is de MIRT verkenning Oostvaardersoevers afgerond en besluitvorming (voorkeursbeslissing door ministerie) is voorbereid.

40%

85%

100%

60%**

100%

Markermeer IJmeer

Eerste vijf eilanden Marker Wadden zijn gerealiseerd

99%

100%

100%

100%

100%

Afronding Marker Wadden met E-eilanden

30%

90%

60%**

100%

Nieuwe
Natuur

De initiatiefnemers zijn gestart met de fysieke uitvoering van de gehonoreerde projecten

47%

58%

76%

83%

90%

** In de Programmabegroting 2023 is een aantal indicatoren lager geraamd dan de realisatie die in de Jaarstukken 2022 is opgenomen. In de inleiding van de jaarstukken wordt dit verklaard.

Toegevoegde indicatoren
In maart 2021 heeft provincie Flevoland de bossenstrategie vastgesteld. Hierin wordt geambieerd om in 2030 1.200 hectaren bos te hebben gerealiseerd en in 2050 1.700 hectaren bos. In de bossenstrategie is afgesproken dat er over de realisatie van nieuw bos gerapporteerd wordt in het begrotingsproces zodat PS meer zicht hebben op de uitvoering ervan.

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer
2023

Rekening
2023

Bossen- strategie

Realisatie nieuw bos* in hectaren (reeds aangeplant of subsidie beschikbaar)
Bron: Provincie Flevoland

-

-

25

niet bepaald

46**

* Onder nieuw bos verstaan we alle houtopstanden zoals bedoeld in de Wet natuurbescherming (bomen. boomvormers, struiken, hakhout of griend van meer dan 1.000m2 of bomenrijen met meer dan 20 bomen gelegen buiten de bebouwde kom). Daarnaast tellen we ook publiek toegankelijke houtopstanden binnen de bebouwde kom, erfbeplantingen, rijbeplantingen van populieren of wilgen en voedselbos en agroforesty.
** Het gaat om al gerealiseerd bos en om bos waar al subsidie voor verleend is en in het huidige plantseizoen aangeplant wordt. De rekening 2023 omvat het huidige plantseizoen van november 2023 tot april 2024. De cijfers zijn cumulatief, dat wil zeggen dat het cijfer van 2023 aangeeft hoeveel hectaren bos er tot nu toe is aangeplant als onderdeel van de bossenstrategie. De bossenstrategie is voor het eerst meegenomen in de programmabegroting 2024. Zodoende is er geen streefcijfer bepaald over 2023.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer 2023

Rekening
2023

Beheerde natuur

Het beheer van natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN), met contract. Toelichting: dit betreft het oppervlakte grondgebied dat in beheer is als natuurgebied. Hierbij gaat het om gesubsidieerd natuurbeheer in het kader van het 'Subsidiestelsel Natuur en Landschap'.

23.691

23.686

23.696

≈23.500

23.912

Ontwikkelde nieuwe natuur

De ontwikkeling van nieuwe natuurwaarden uitgedrukt in hectare binnen het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Toelichting: dit betreft het oppervlakte verworven en ingerichte natuur vanuit de landelijke opgave voor realisatie van het NNN. De indicator richt zich in dit geval alleen op ingericht natuurgebied.

25

0

0

104,5

104,5

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29