Energie, duurzaamheid en milieu

Indicatoren

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer
2023

Rekening
2023

Energie*

Percentage hernieuwbare energie ten opzichte van het totale energieverbruik door bewoners, bedrijven en instellingen, exclusief transport
Bron: Klimaatmonitor

61,2%

63,5%

n.n.b.

 100%** in 2030

n.n.b.

Verbruikte energie totaal in terrawattuur (voertuigbrandstoffen, elektriciteit, warmte)
Bron: Klimaatmonitor

9,96

9,94

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Verbruik warmte en elektriciteit in terrawattuur
Bron: Klimaatmonitor

6,24

6,37

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Totale productie hernieuwbare energie in terrawattuur (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

4,01

4,04

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Afspraak met het Rijk over productief vermogen windenergie in megawatt (MW op 31/12)
Bron: RVO/Klimaatmonitor/Provincie Flevoland

1.133,7

1.346,5

1.570,1

1.390,5

n.n.b.

Bewoners en ondernemers in Flevoland krijgen gelegenheid financieel te participeren bij nieuwe windmolens
Bron: provincie Flevoland

ja

ja

ja

ja

ja

Milieu

Luchtkwaliteit: aantal inwoners dat is blootgesteld aan hogere waarden fijnstof of stikstofdioxide dan toegestaan
Bron: Monitoring Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL)

0

0

0

0

n.n.b.

Aantal woningen met hoge geluidbelasting langs provinciale wegen zonder maatregelen
Toelichting: Indicator komt uit het Actieplan Geluid
Bron: provincie Flevoland

n.b.

n.b.

1.162

≈1.162

n.n.b.***

* Voor getallen bij de indicatoren met betrekking tot energie maakt de provincie veelal gebruik van de
Klimaatmonitor, een landelijke monitor opgezet door Rijkswaterstaat. De Klimaatmonitor is de landelijke
standaard voor energiemonitoring en zorgt voor continuïteit in de datastroom. Het verzamelen en bewerken
van data neemt tijd in beslag waardoor de getallen in de monitor enige tijd achterlopen. De meeste cijfers
voor 2022 en 2023 zijn daarom nog niet bekend (n.n.b.). We werken aan het verbeteren van de actualiteit van deze indicatoren, zowel in IPO-verband als via het landelijke project 'Verbetering Informatievoorziening Energietransitie (VIVET)'.
** Uit onderzoek blijkt dat 100% energieneutraliteit in 2030 met de huidige beleidsinspanningen niet haalbaar
is. GS hebben hierbij aangegeven bij eventuele vervolgstappen de brede reductie van broeikasgassen als
kapstok te zien en niet alleen het aandeel hernieuwbare energie. Hierover is PS in april 2022
geïnformeerd via de mededeling ‘Energieneutraliteit in Flevoland’.
*** Het cijfer voor 2023 voor het aantal geluidbelaste woningen wordt medio Q2 bekend, en dit cijfer zal in de programmabegroting 2025 - dit najaar - worden gecommuniceerd.

Beleidsindicatoren BBV

Indicator

Omschrijving

2020

2021

2022

Streef-
cijfer 2023

Rekening
2023

Emissie broeikas-gassen

Totale emissie broeikasgassen (uitgedrukt in CO2 equivalenten) ) per provincie in absolute aantallen (in tonnen)

2.133.200

2.163.000

2.081.000

n.b.

n.n.b.

Energie-neutraliteit

Totale productie van hernieuwbare energie uitgedrukt in P|etaJoule (PJ) (biobrandstof vervoer, hernieuwbare warmte, hernieuwbare elektriciteit)
Bron: Klimaatmonitor

14,41

14,56

n.n.b.

n.b.

n.n.b.

Deze pagina is gebouwd op 05/22/2024 12:22:35 met de export van 05/22/2024 12:14:29